2023_Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze dąbrowskiego koła PZW

MD

W dniu 26 listopada br. w biurze Koła PZW nr 13 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. W obradach uczestniczyło 20 członków naszego koła a z ramienia Zarządu Okręgu PZW Tarnów opiekun koła kol. Skarbnik Bogusław Borowiak. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego wybrano Prezesa Honorowego Kol. Piotra Buchaniec a na sekretarzy kol. Gabrielę Banek-Zych i kol. Marka Dziedzic.

W pierwszej części posiedzenia zatwierdzono regulamin i porządek Walnego Zgromadzenia, wybrano członków do Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową, że Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wniosków i uchwał w drugim terminie, odczytano protokół z poprzedniego ubiegłorocznego zebrania sprawozdawczego, następnie odczytano sprawozdania za 2023 rok: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nad którymi dyskutowano do przerwy.

W drugiej części Walnego Zgromadzenia członków naszego koła, zatwierdzono w głosowaniu jawnym prawie jednogłośnie wszystkie sprawozdania za 2023 rok i preliminarz finansowy, plan pracy, kwotę Funduszu Koła na 2024 rok. Pozostałe uchwały i wnioski, które Komisja Uchwał i Wniosków otrzymała od zgromadzenia zostały umieszczone w Protokole Komisji. Po wystąpieniu zaproszonego gościa i wolnych wnioskach, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego zakończył tegoroczne spotkanie.